Image

Zasady udziału i wyceny redukcji

Kwalifikacja i metodologia ewaluacji redukcji osiąganej przez projekty cyrkularne

Podstawowe kryteria

System Tefra+ przeznaczony jest dla wszelkich działań, które spełniają wszystkie z poniższych warunków:
  • Redukują lub zapobiegają emisjom gazów cieplarnianych

  • Przyczyniają się do wypełniania celów zrównoważonego rozwoju

  • Zawierają elementy gospodarki o obiegu zamkniętym

System obejmuje sektory gospodarki wykorzystujące odpady z surowców naturalnych i antropogenicznych:

Górnictwo kruszyw i paliw kopalnych

Energetyka
Hutnictwo

Przemysł cementowy i wapienny

Budownictwo infrastrukturalne i mieszkaniowe

Budowa dróg, mostów, lotnisk

Zgodność z wytycznymi UE

Image
Działania systemu są zgodne z pryncypiami Europejskiego Zielonego Ładu, a klasyfikacja projektów spełnia kryteria Taksonomii EU (identyfikacja rodzaju działalności)

Projekty zarejestrowane w systemie Tefry+ muszą być zgodne z kryteriami określonymi dla systemów redukcji emisji GHG, a w szczególności:

  • redukcje oparte na realistycznej i wiarygodnej linii bazowej
  • uwzględniające możliwość oraz łagodzące wystąpienie potencjalnego wzrostu emisjii w innych miejscach
  • nie wyrządzające szkód netto
Image

Jednostka wartości redukcji

Image
1t CO2 ekwiwalentu emisji
Image
wskaźnik cyrkularności
Image
zgodność z Celami zrównoważonego rozwoju
Jednostka GHG generowana w ramach Programu nosi nazwę VCU (akronim od ang. Voluntary Circularity Unit) i odnosi się do jednej tony ekwiwalentu emisji CO2 wraz z dwiema przypisanymi jej proporcjonalnie wartościami: wskaźnikiem cyrkularności (GOZ) oraz wskazaniem obszarów zgodnych z Celami Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych (SDGs).
Image

Projekt pilotażowy

Image
Image
Tefra® – materiał budowlany produkowany z odpadów mineralnych firmy Ekotech

Prawie 1000 km dróg wybudowanych z materiału Tefra przy wykorzystaniu 1 350 000 t minerałów antropogenicznych. Dzięki temu uniknięto emisji 700 000 t CO2.

25 lat doświadczenia w procesie technologicznym mieszania mineralnego oraz modelu biznesowym.

Metodologia zatwierdzona przez UNFCCC.

Projekt zarejestrowany w ramach mechanizmu wspólnych wdrożeń: JI ITL PL1000546: Tefra

Image
0.9
tony popiołu lotnego z elektrowni węglowych
=
1
tona spoiwa hydraulicznego Tefra
=
0.7
tony zastąpionego cementu
=
0.5
tony emisji CO2e unikniętej