Image

system offsetowania emisji gazów cieplarnianych

Pierwszy na świecie system non-for-profit handlu jednostkami redukcji z projektów cyrkularnych

redukcja CO2
Wycena redukcji dla

projektów cyrkularnych

Oceniamy, kwalifikujemy, obliczamy i certyfikujemy wartość redukcji emisji i dodatkowych korzyści płynących z działalności projektu.
Poznaj zasady wyceny
Image

offsetowanie
Kompensacja

Śladu Węglowego

Prowadzimy działania edukacyjne promujące redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz popularyzujące ich efektywną kompensację.
Wkrótce przeczytasz więcej
Image

akceleracja
Rozwój gospodarki

Obiegu Zamkniętego

Łączymy potrzeby rozwijających się projektów ekologicznych z gotowymi rozwiązaniami technologicznymi i biznesowymi.
Wkrótce przeczytasz więcej

Wyzwanie kryzysu klimatycznego

Image
Światowe działania na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi skupiały się dotychczas głównie na emisji z produkcji energii elektrycznej z paliw kopalnych lub ze źródeł przemysłowych w obrębie granic zakładów. Podczas gdy ta działalność stanowi 55% emisji generowanej przez człowieka, pozostałe 45% powstaje podczas wytwarzania produktów.
Gospodarka o obiegu zamkniętym oferuje systemowe i opłacalne podejście do sprostania temu wyzwaniu, jednak dopiero od niedawna, takie podejście znajduje odzwierciedlenie w politykach krajowych oraz strategiach korporacyjnych. Ponadto brakuje systemowych, rzetelnych i efektywnych kosztowo rozwiązań.
ImageImage
System handlu redukcjami z projektów cyrkularnych jest realną odpowiedzią na te potrzeby.

Gospodarka linearna vs cyrkularna

Image
Systemy gospodarki o obiegu zamkniętym pozwalają zachować możliwie jak najdłużej wartość dodaną produktów i wyeliminować odpady. Zachowują one zasoby w obrębie gospodarki, kiedy cykl życia produktów zamyka się, pozwalając na ich ponowne, wielokrotne wykorzystanie w sposób produktywny, tworząc w ten sposób kolejną wartość.

Gospodarka linearna

Image
Image
Image
Projekty linearne opierają się głównie na eksploatacji zasobów naturalnych, które po zużyciu powiększają ilość odpadów.

Gospodarka cyrkularna

Image
Projekty cyrkularne opierają się głównie na eksploatacji istniejących materiałow, które po zużyciu mogą być ponownie wykorzystywane.

Zasady działania systemu

Image
System Tefra+ działa na zasadach non-for-profit, wspierając gospodarkę o obiegu zamkniętym.

System Tefra+ to:

  • Promocja redukcji emisji gazów cieplarnianych

  • Wsparcie projektów opierających się na obiegu zamkniętym

  • Realizacja celów zrównoważonego rozwoju

Liczba oferowanych jednostek redukcji emisji
0
1
Zgłoszenia mogą dokonywać podmioty podejmujące działania redukujące emisję gazów cieplarnianych, przyczyniające się do wypełniania celów zrównoważonego rozwoju oraz zawierające elementy gospodarki o obiegu zamkniętym.
Sprawdź kryteria udziału
2
Tefra+ dokonuje oceny kryteriów tych działań, analizy emisji i redukcji emisji, oblicza ilość jednostek systemu oraz zleca pełen audyt wyceny przeprowadzany przez niezależnego weryfikatora. Metodyki obliczeń redukcji obejmują najbardziej konserwatywne podejście LCA.
Niezależna weryfikacja
3
Zgłoszona działalność otrzymuje ceftyfikat zweryfikowanej wyceny oraz zostaje wprowadzona do elektronicznego rejestru. System zapobiega wielokrotnemu wykorzystaniu redukcji śladu węglowego z tego samego projektu, włączjąc go do krajowych, publicznych inwentaryzacji emisji.
Publiczny rejestr projektów
4
Jednostki redukcji są zbywalne, a ich wykupienie zasila bezpośrednio działalność projektów, zobowiązanych do przekazania 5% rocznych dochodów na wsparcie ochrony polskiej przyrody. Nabywcy zaś mogą dopasować zakup jednostek do tak samo obliczonego poziomu własnej emisji.
Kompensacja śladu węglowego

Wsparcie specjalistów

Image

System Tefra+ prowadzony jest przez doświadczonych specjalistów gospodarki cyrkularnej w Polsce. Służymy wsparciem i pomocom zarówno rozwijającym się firmom, które chcą aktywnie redukować emisję gazów cieplarnianych, jak i wszystkim podmiotom dążącym do osiągnięcia neutralności śladu węglowego.

Przydatne artykuły, linki i informacje znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy:

Baza wiedzy

Struktura organizacyjna

Image
Gospodarzem projektu Tefra+ jest POLITECHNIKA WARSZAWSKA
ImageImage

Centrum Inżynierii Minerałów Antropogenicznych (CIMA), Instytut Badań Stosowanych (IBS) Politechniki Warszawskiej (PW)

Rada programowa
kwestie strategiczne, programy, partnerstwa strategiczne
Komitet techniczny
kwestie merytoryczne, metodologie, proces weryfikacji
Serkretariat
administracja, rejestr elektroniczny, komunikacja zewnętrzna i marketing